Informacja Administratora Danych Osobowych


Szanowni Państwo,
W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przesyłamy informację o danych osobowych przetwarzanych przez naszą szkolę.
Wiadomość przesyłamy tylko w celach informacyjnych. Z Państwa strony nie jest wymagane żadne działanie ani kontakt ze szkołą.
Informujemy, że administratorem danych Szkoła Podstawowa nr 13 w Rudzie Ślaskiej przy ulicy kś. Niedzieli 62 którą reprezentuje Pani Dyrektor Jolanta Sroka.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka jest:
Ustawa – Prawo Oświatowe.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji .
Statut Szkoły.
Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są w celach ustawowych i nie udostępniane innym odbiorcą.
Informujemy, że zgodnie a rozporządzeniem mają Państwo prawo do żądania od administratora danych:
dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
ograniczenia przenoszenia danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego szkoły
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
wszystkie te prawa mogą być zrealizowane w zakresie zgodnym z prawem oświatowym.
Informujemy ponadto, że Państwa dane nie podlegają profilowaniu oraz że będą przechowywane na czas zgodny z prawem.
Z poważaniem
Administrator danych
Jolanta Sroka