Cudzoziemcy w szkole


Wyciąg ze statutu Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej.

§ 30 a

UCZNIOWIE CUDZOZIEMCY

1. Cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki w szkole na warunkach dotyczących obywateli polskich.

2. Dyrektor Szkoły przyjmuje ucznia i kwalifikuje do odpowiedniej klasy na podstawie dokumentów określonych w odpowiednim rozporządzeniu. Dyrektor Szkoły może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy biorąc pod uwagę także wiek ucznia lub opinię rodzica.

3. Dyrektor Szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu sprawdzianu predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych.

4. Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej określa odpowiednie rozporządzenie.

5. Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo). Dodatkową naukę języka polskiego organizuje gmina. Korzystanie przez cudzoziemców z dodatkowych zajęć z języka polskiego nie jest ograniczone czasowo.

DOKUMENTY DO REKRUTACJI