Polityka ochrony danych osobowych w naszej placówce


Wyjaśnienia i informacje.

Prawo do informacji i kopii danych

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Wniosek powinien być złożony na piśmie.
Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić sie że dane zostaną przekazane właściwej osobie.  Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata.
Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania – powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Prawo do sprostowania danych

Osoba której dane dotyczą, ma prawo do do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.
Administrator  w terminie miesiąca od otrzymania żądania – powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Prawo do bycia zapomnianym

W określonych  przypadkach  osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą: – stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, – wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, – stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, – stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, – stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego to może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych. Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.
Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania – powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przepisy RODO przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania – powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Prawo do przeniesienia danych

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).
Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania – powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:
– podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.);
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.)
Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania – powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Prawo wniesienia skargi

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.
Każda osoba fizyczna  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  ,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  jej dotyczących  narusza przepisy RODO .

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla rodziców

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 im. ALFREDA SZKLARSKIEGO UL. KSIĘDZA JÓZEFA NIEDZIELI 61 TELEFON: +48 32 242 09 55 E-MAIL: sp13@alfred.sileman.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Marek Sabuda, z którym można się skontaktować e-mailowo: buda63sa@interia.pl oraz telefonicznie: +48 32 242 09 55.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenia dziennika lekcyjnego, prowadzenia zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienia uczniów, prowadzenia zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, prowadzenia świetlicy szkolnej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
  3. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP,
  4. art. 6 ust. 1 lit, a i art, 9 ust. 2 lit, a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy na ubezpieczenia NNW;
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to:
  1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
  2. ochrona mienia placówki,
  3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury informatycznej.
 5. Odbiorcami danych osobowych są: upoważnieni pracownicy Administratora (np. nauczyciele, główna księgowa, pracownicy sekretariatu) podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego (np. ministerstwo oświaty, kuratorium oświaty, urząd miasta ) podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (np. firma Vulcan – dziennik elektroniczny ).
 6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami (np. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U. z 2015 r. poz. 1446).
 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w celu realizacji przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

Klauzula informacyjna- Monitoring w szkole

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 im. ALFREDA SZKLARSKIEGO UL. KSIĘDZA JÓZEFA NIEDZIELI 61 TELEFON: +48 32 242 09 55 E-MAIL: sp13@alfred.sileman.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Marek Sabuda, z którym można się skontaktować e-mailowo: buda63sa@interia.pl oraz telefonicznie: +48 32 242 09 55.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. I lit. f RODO.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.
 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania.
 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

Klauzula informacyjna dla nauczycieli i pracowników szkoły

 1. Administratorem danych osobowych Państwa jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 im. ALFREDA SZKLARSKIEGO UL. KSIĘDZA JÓZEFA NIEDZIELI 61 TELEFON: +48 32 242 09 55 E-MAIL: sp13@alfred.sileman.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Marek Sabuda, z którym można się skontaktować e-mailowo: buda63sa@interia.pl oraz telefonicznie: +48 32 242 09 55.
 3. Państwa dane są przetwarzane w celu prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych pracownika oraz wykonywania innych obowiązków pracodawcy , na podstawie: prawa pracy, w szczególności z ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967), ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zmianami) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 2018r. poz. 1457);
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą by przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych/przez okres wynikający z prawa wewnętrznego ADO — Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRZWA)/ z przepisu prawa powszechnie obowiązującego (ustawa o pracownikach samorządowych), po ustaniu stosunku pracy przez 50 lat.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, teL 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01 przez elektroniczną skrzynkę podawczą 4 https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolnie, ale konieczne w celu realizacji stosunku pracy. Odmowa udostępnienia danych przez Panią/Pana spowoduje konieczność rozwiązania stosunku pracy pomiędzy ADO , a Pani/Panem;

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji stosunku pracy.

 8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Administrator Danych Osobowych

Dokumenty

Wnioski

Wniosek o informację

Wniosek o ograniczanie przetwarzania

Wniosek o zmianę informacji i danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych

Zgody i oświadczenia

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Oświadczenie o poinformowaniu o przetwarzaniu danych osobowych

Sprzeciw i cofnięcie zgody

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych